Общи условия

1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „ИзиРентБългария“ ЕООД, ЕИК 202163172, наричано по-долу за краткост „ИзиРент”, и Клиенти, възникващи въз основа на договор за наем на автомобил или други вещи, предлагани от ИзиРент.2. Кореспонденцията с Изи Рент се осъществява на адрес: гр. Несебър 8230, ж.к. К.К. Слънчев бряг, хотел Карлово, партер, телефон 0700 50 700; електронен адрес: [email protected] или чрез друг начин, указан на интернет страницата на ИзиРент: https://easyrentbulgaria.bg/.3. Навсякъде в тези Общи условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква, независимо дали са членувани или са в множествено число, ще имат посочените в тази точка значения:


А) „Общи условия“ - настоящите Общи условия за сключване на договори за наем на превозно средство (автомобил) или други вещи, предлагани от ИзиРент.


Б) „Индивидуален договор“ означава договор за наем на превозното средство и/или други вещи (оборудване), сключен между ИзиРент и Клиента. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки индивидуален договор. При каквото и да е противоречие между индивидуалния договор и Общите условия, приоритет ще има индивидуалният договор.


В) „Клиент“ - физическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/или сключва договор за наем за превозно средство или други вещи, предлагани от ИзиРент.


Г) „Шофьор“ – физическо лице, което ще управлява наетото превозно средство. Когато шофьорът е лице, различно от Клиента, съответните данни на шофьора се записват в индивидуалния договор за наем. В договора може да се запише само един допълнителен шофьор. Всички задължения на Клиента по Общите условия и Индивидуалния договор се считат и за задължения на Шофьора.


Д) „Международна шофьорска книжка“ – свидетелство за управление на превозно средство или друг документ, удостоверяващ правото за управление на превозно средство, които по силата на международни договори са влезли в сила за Република България и дават право на Клиента да управлява превозното средство на територията на страната и на територията на съответната държава, в която е разрешено използването на наетото превозно средство съгласно Общите условия.


Е) „Класове автомобили“ – категоризиране на отделните автомобили съобразно техните технически характеристики, качество и стандарти. Отделните класове автомобили са икономичен, среден, комби и миниван, луксозен и джипове, като класифицирането на отделните марки и модели автомобили към съответния клас е посочено на сайта на ИзиРент.


Ж) „Аналогичен клас автомобил“ - автомобил от същия клас, с еднакъв или подобен размер, еднакъв брой врати и еднакъв брой места.


З) „Наемна цена“ - цената за наем на съответното превозно средство за период от 24 часа, която е посочена в Ценовата листа на ИзиРент или обявена на сайта на ИзиРент, или посочена в договора за наем;


И) “Такса” – допълнителна сума, различна от наемната цена, която се заплаща от Клиента за предоставяне на допълнителна услуга или извършване на допълнителни действия от страна на ИзиРент съгласно предвиденото с Общите условия, индивидуалния договор и Ценовата листа.


Й) „Такса Пълно Покритие“ - стойност, определена в зависимост от класа на превозното средство, съгласно Ценовата листа на ИзиРент, срещу заплащането на която Клиентът се възползва от допълнителните услуги, предвидени в настоящите Общи условия.


К) Ценова листа – списък на допълнителните услуги, предоставяни от ИзиРент, с посочване на цените/таксите за тях.

4. Клиентът следва да притежава и да представи пред ИзиРент свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, валидно за период не по-кратък от един месец след края на периода на наем на автомобила, контролен талон (за български граждани) и функционираща кредитна карта – със свободен (неусвоен) лимит не по-малък от размера на депозита с валидност не по-рано от шест месеца след края на наемния период. Водачите с гражданство на държава извън Европейския съюз следва да представят международна шофьорска книжка със същия срок на валидност.5. Клиентът е длъжен да представи документи за самоличност (лична карта или паспорт) с минимална валидност не по-кратък от един месец след края на периода на наем на автомобила.

6. Минималната възраст за наемане на превозно средство без допълнително таксуване е 21 години за икономичен, среден, комби и миниван автомобили и 30 години за „луксозен клас“ и джипове.7. Клиенти на възраст между 18 и 21 години и с шофьорски стаж, по-малък от 3 години, заплащат допълнително:

(а) такса „Млад Шофьор“ в размер на EUR 5.00 за всеки наемен ден;

(б) такса „Пълно Покритие“, определена според вида на превозното средство;

(в) депозит в двоен размер, определен според вида на превозното средство.8. Клиентът следва да притежава шофьорски опит от поне 1 година при наемането на класовете „икономичен, среден, комби и миниван“ автомобил и 5 години за „луксозен клас“ и джипове.9. ИзиРент си запазва правото да откаже резервация или предоставяне на автомобила, в случай че ,който и да е от представените от Клиента документи не отговарят на изискванията на Общите условия или е повреден/невалиден.

10. Клиентът може да резервира превозно средство чрез онлайн платформа на сайта на ИзиРент; чрез онлайн платформа за рент-а-кар услуги, на която ИзиРент предлага своите услуги, чрез заявка по телефона или в офис на дружеството. В случай на онлайн резервация същата ще се счита за потвърдена след получаване от ИзиРент на електронно съобщение за потвърдено плащане или при настъпване на условията за потвърждаване съгласно Общите условия/политиката на съответната платформа.11. В случай на резервация в офис на ИзиРент или при получаване на автомобила при онлайн резервация, Клиентът следва да сключи индивидуален договор за наем, с който се определят условията за наемане на превозното средство – вид на автомобила, регистрационен номер, период на наемане, наемна цена, състояние на автомобила, наем на други вещи (оборудване) и други въпроси. Неразделна част от индивидуалния договор са и Общите условия.12. Минималният период за наем на автомобил е 24 часа. Превозното средство може да бъде предоставено за ползване и за по-кратък период само с предварителното одобрение на ИзиРент, като в този случай Клиентът ще дължи наемна цена в размер на цената за минималния период. Същото правило ще се прилага и когато се иска удължаване на наемния период по-кратък от 24 часа.13. Продължаване на срока за наем на превозното средство може да се направи чрез онлайн платформата на сайта на дружеството или в офис на ИзиРент не по-късно от един ден преди изтичането на наемния период съгласно индивидуалния договор. Продължаването може да стане чрез отбелязване на това върху индивидуалния договор, чрез подписване на анекс към него или чрез сключване на нов договор. Цената за новия срок на наем зависи от периода на удължаването му според актуалната Ценова листа за деня на плащане, като задължително се начислява такса „Пълно Покритие“.14. Когато удължаването на срока на наема включва използване на автомобила и в друга държава, Клиентът заплаща такса в размер на EUR 20.00 за продължаване на срока на пълномощното за управление в чужбина с до 7 дни. При удължаване на периода на наем с повече от 7 дни Клиентът заплаща и всички такси и разноски за преиздаване на пълномощно за управление в чужбина, както и нова такса за преминаване в съответствие с Ценовата листа.15. В случай че ИзиРент даде съгласие за продължаване на периода на наема, Клиентът е длъжен да заплати новата наемна цена и всички допълнителни такси в същия ден. Депозитът не може да служи за покриване на наемната цена за продължения срок, тъй като през целия срок на договора за наем депозитът следва да бъде в пълен размер. След извършване на плащането, необходимите документи се оставят на разположение в съответния офис. Клиентът е длъжен да посети офиса и да получи/подпише съответните документи. ИзиРент не носи отговорност за последствията, в случай че Клиентът не е взел новите документи.16. ИзиРент запазва правото си да откаже продължаване на периода за наем, в който случай Клиентът следва да върне автомобила в съответствие с договора и Общите условия.

17. При отказ от резервация в последния момент, предплатената сума се качва във Вашия портфейл в профила Ви и ще е на разположение за ползване за бъдещи резервации, без ограничение във времето.За периода, в който сумата се намира в портфейла на Клиента, ИзиРент не дължи лихва или каквото и да е друго обезщетение.18. При отказ от резервация до 48 часа преди заявения час за получаване на превозното средство, предплатената резервационна такса се възстановява на Клиента до 20 работни дни.19. В случай че резервацията е направена чрез друга онлайн платформа за рент-а-кар услуги, на която ИзиРент предлага своите услуги, отказът или отмяната на резервация, съответно връщането на резервационната такса се извършва съгласно Общите условия/политиката на съответната платформа.20. ИзиРент си запазва правото да откаже потвърдена резервация при невъзможност да предостави заявеното превозно средство или друго от аналогичен клас, като заплатената от Клиента сума ще му бъде напълно възстановена. В този случай ИзиРент не дължи каквото и да е обезщетение на Клиента.21. Освен в случаите, предвидени в настоящите условия, ИзиРент си запазва правото да откаже да предостави автомобил в случай на непристойно и/или неадекватно поведение на Клиента или когато съществува основателна причина да се предполага, че Клиентът няма да може да изпълни договора. В този случай резервационната такса се възстановява на Клиента, освен ако нещо друго не е предвидено в Общите условия.


22. Превозното средство се предава в годно техническо състояние, заедно с оборудването, предвидено по закон, или което е допълнително заплатено от Клиента. Състоянието на превозното средство и съответното оборудване се констатират/описват в индивидуалния договор при получаването му в задължителното присъствие на Клиента. С подписването на договора и Клиентът се съгласява с маркираните в негово присъствие всички налични щети към момента на получаването на автомобила.23. Офисите на ИзиРент на Летище София, Летище Варна и Летище Бургас работят денонощно и автомобилите могат да се получават/връщат в тези офиси във всеки един момент 24/7.24. Работното време на другите офиси на ИзиРент е посочено на сайта на дружеството и на видно място в съответните офиси. Превозните средства могат да се получат/върнат в рамките на определеното работно време за тези офиси. В случай че Клиентът е заявил получаване или връщане на автомобила извън работно време, той дължи допълнителна такса в размер на EUR 20.00 евро.25. ИзиРент не разполага с офиси извън територията на страната и не използва офиси на други дружества, предоставящи същите услуги.26. ИзиРент си запазва правото да предостави различна марка и модел автомобил от първоначално запазения, от аналогичен клас. В случай че резервираният автомобил не е наличен към момента на получаване и не е наличен друг аналогичен автомобил, ИзиРент може да предложи на Клиента автомобил от по-висок клас без допълнително доплащане. В случай че Клиентът не е съгласен със замяната на автомобила съгласно предходните изречения, предплатената сума не се връща.27. ИзиРент може да предостави заместващ автомобил в случай на повреда на превозното средство, която се дължи на технически дефект или износване на съответна част от него. Смяната се извършва в най-близкия офис на дружеството. При невъзможност автомобилът да се движи на собствен ход смяната се извършва на мястото, където се намира дефектиралият автомобил, като разноските по замяната са за сметка на ИзиРент. Когато повредата е резултат от виновни действия или бездействия на Клиента, последният е длъжен да заплати всички разноски по смяната, както и ремонта на автомобила.28. Платената резервационна такса не подлежи на възстановяване, а съответният автомобил се освобождава от резервация:

А) когато Клиентът не се яви на указаното място за получаване на превозното средство до един час след заявения час за получаване, без да е уведомил предварително за това ИзиРент или не е посочил номер на полет, с който пристига;

Б) когато Клиентът не е анулирал резервацията в съответните срокове съгласно Общите условия;

В) в случай че Клиентът не предоставя който и да е от документите, изискани съгласно Общите условия или някой от тях е повреден или невалиден;

Г) в случай че Клиентът откаже да заплати наемна цена и/или на депозит за автомобила и допълнителните вещи (оборудване) и/или допълнително заявени услуги при подписване на договора или в съответния срок съгласно Общите условия;

Д) в случай че Клиентът не притежава валидна кредитна карта на свое име с достатъчно свободен (неусвоен) кредитен лимит, който да позволява заплащането на наемната цена и/или депозита;

Е) в други случаи, предвидени в Общите условия.29. При връщане на автомобила по-рано от указания срок в договора по желание на Клиента, ИзиРент не възстановява сумата за остатъка от срока на наема.30. В случай че на Клиента се предоставят билети и/или карти за достъп до паркингите на летищата, те следва да бъдат използвани само и единствено за напускането на превозното средство от паркинга при получаването му. Забранява се престоят на паркингите за време, по-дълго от необходимото за напускането на превозното средство. В случай че Клиентът не изпълни това задължение и ИзиРент следва да заплати такси или обезщетения за ползване на паркингите извън разрешеното за горните цели време, Клиентът ще обезщети ИзиРент с пълния размер на платените суми.31. Превозното средство следва да бъде върнато в същия офис на ИзиРент, в който е получено. Връщането му в друг офис е възможно след направено искане от страна на Клиента, най-късно 24 часа преди крайната дата на връщането на превозното средство, само след одобрение от ИзиРент и при заплащане на допълнителна такса за еднопосочен наем съгласно Ценовата листа. ИзиРент си запазва правото да откаже връщане на автомобила в друг офис, различен от този, където е получен.32. В случай че превозното средство следва да бъде върнато на паркинг, същото трябва да бъде паркирано само на места, означени за ползване от ИзиРент, или посочени от съответния служител на ИзиРент. Ако Клиентът наруши това изискване и на ИзиРент бъде наложена такса или санкция за използване на други паркоместа, различни от тези по изречение първо в резултат на неправилно/непозволено паркиране от страна на Клиента, последният е длъжен да възстанови на ИзиРент съответните платени такси и/или санкции.33. Клиентът е длъжен да върне превозното средство в същото състояние и оборудване, в/с което е бил предаден. В случай че бъдат констатирани несъответствия, Клиентът е длъжен да обезщети ИзиРент за всички вреди, причинени на превозното средство. Отказът на Клиента да подпише протокол за установяване на несъответствията при връщане на автомобила се удостоверява с подписа на един свидетел. В този случай констатациите в протокола обвързват Клиента. Същите последици се прилагат и когато Клиентът не присъства или е отказал да присъства при приемането на автомобила освен ако има основателни причини за това.34. Клиентът е длъжен да върне автомобила със същото количество гориво, с което го е получил. В случай че автомобилът бъде върнат с по-малко количество гориво, Клиентът дължи такса в размер на EUR 20.00 и заплаща липсващото гориво на цена от EUR 1.50 на литър. В случай че автомобилът бъде върнат с повече гориво, ИзиРент не възстановява никакви суми за излишъка.

35. Клиентът е длъжен да полага грижата на добър стопанин при използването на превозното средство; да шофира в годно за това състояние и да не е под въздействието на алкохол, наркотични вещества или други субстанции, които ограничават или изключват неговата способност за шофиране и изпълнение на задълженията му по българското право и Общите условия, както и да спазва всички правила за движение по пътищата, приложими в Република България или другите държави, където се ползва наетото превозно средство.36. Наетото превозно средство може да се използва на територията на Република България или на територията на други държави съгласно предвиденото тук.37. Автомобилът може да бъде управляван извън страната само след предварителна заявка от страна на Клиента и одобрение от ИзиРент и при едновременно спазване на следните условия:

А) минималният период на наем за пътуване в чужбина е 7 дни;

Б) предоставяне на информация най-малко 3 дни преди получаване на автомобила относно страните, които желае да посети;

В) заплащане на еднократна такса в размер между 50.00 и 60.00 евро за една държава, като за всяка следваща се доплаща по 20.00 евро;

Г) заплащане на депозит в двоен размер чрез кредитна карта в зависимост от класа на превозното средство;

Д) заплащане на такса „Пълно Покритие“.38. При всеки опит за напускане на страната без изричното позволение на ИзиРент, Клиентът дължи неустойка в размер на депозита, като ИзиРент запазва правото си да прекрати договора. В случай на прекратяване заплатената сума за целия срок на наема се счита за неустойка и не подлежи на възстановяване.39. При заявено 4G Wi-fi устройство и управление на автомобила извън България се забранява използването на мобилното устройство. При нарушение на това задължение Клиентът е длъжен да заплати на ИзиРент всички допълнителни разходи за мобилни комуникационни услуги, начислени от съответния мобилен оператор.40. Пушенето, употребата на алкохолни напитки и/или наркотични, упойващи или други забранени вещества, както и шофирането по време или след употреба на алкохол или наркотични, упойващи или други забранени вещества, както и превозването на домашни любимци в наетия автомобил, са строго забранени. В случай на установено нарушение Клиентът ще дължи неустойка в размер на депозита.41. ИзиРент предоставя автомобила измит, като при по-кратък наем от 48 часа той следва да се върне в същия вид. При връщането на силно замърсен автомобил (тапицерия, пясък, кал и т.н.) Клиентът заплаща такса в размер на EUR 100.00.42. Забранено е използването на наетото превозно средство за участия в състезания, тренировки; за теглене на друго превозно средство или ремарке; за превоз на каквито и да е товари, както и за движение по пътища извън националната пътна мрежа или по пътища без трайна настилка, независимо от целите. В случай на установено нарушение Клиентът ще дължи неустойка в размер на депозита.43. В случай на инцидент, пътно-транспортно произшествие или административно нарушение, независимо от характера му и вината за настъпването му, Клиентът е длъжен да уведоми ИзиРент и да остане на място, като изчака органите на реда и се снабди с протокол или друг документ за съответното обстоятелство. В случай че вината за инцидента/нарушението е на Клиента и в резултат на инцидента/нарушението превозното средство не може да бъде използвано за целите на търговската дейност на ИзиРент, Клиентът ще дължи неустойка в размер на наемната цена за целия период, през който превозното средство не може да се използва, както и възстановяване на всички допълнителни разноски, които ще възникнат в резултат на инцидента, произшествието или нарушението.44. Клиентът няма право да извършва ремонт освен при изрично съгласие на ИзиРент.45. При спукана гума Клиентът е длъжен да я поправи за своя сметка или да закупи комплект от две нови гуми за своя сметка.46. Клиентът е длъжен да следи за нивата на масло и охлаждащата течност през цялото време на наемния период и в случай на необходимост – да закупи съответните консумативи и да ги долива в превозното средство.47. При напускане на автомобила светлините, фаровете и радиото трябва да се изключат, както и да не се оставят документите на автомобила вътре в него

48. Клиентът се задължава да върне превозното средство в договорения срок (ден и час) и в офиса, където е получено, или в друг офис съгласно настоящите Общи условия.49. При закъснение за връщане на превозното средство до 6 часа Клиентът дължи наемна цена за един ден.50. При закъснение за връщане на превозното средство с над 6 часа Клиентът дължи наемна цена в размера на тази по индивидуалния договор за един ден плюс 20% от нея. В случай че забавата за връщане продължи повече от един ден (24 часа), цената по предходното изречение се дължи за всеки започнат 24-часов период до връщането на автомобила.51. Ако превозното средство не бъде върнато в срок до 72 часа, ИзиРент ще сезира съответните органи за обявяване на автомобила за държавно издирване. В случай на подаване на такова искане, Клиентът дължи такса в размер на 50.00 евро в допълнение към сумите по предходните разпоредби.

52. Клиентът е длъжен да заплати предвидените тук, в индивидуалния договор или в Ценовата листа суми (наемна цена, такси, неустойки и други) при настъпването на съответните основания за това.53. Ценовата листа е обявена на сайта на ИзиРент, както и на видно място в офисите на дружеството. С потвърждаване/подписване на Общите условия или с подписване на индивидуалния договор Клиентът потвърждава, че е запознат с Ценовата листа.54. Всички суми стават дължими (изискуеми) в деня, в който съответното задължение е възникнало, освен ако друго не е договорено или предвидено в настоящите Общи условия. В случай на забава се дължат предвидените тук неустойки и/или обезщетения, дължими съгласно българското законодателство, без да е необходимо изпращане на покана до Клиента за плащане.55. При резервация на превозно средство чрез онлайн платформа на сайта на ИзиРент или чрез онлайн платформа за рент-а-кар услуги, на която ИзиРент предлага своите услуги, Клиентът заплаща резервационна такса за наема в размерите, определени на съответната платформа.56. При получаване на автомобила Клиентът е длъжен да заплати наемна цена, представляваща дължимата сума за ползване на превозното средство през наемния период, депозит и други суми за допълнителни услуги, които са заявени от Клиента и не са включени в наемната цена. В случай че е заплатена резервационна такса, същата се приспада от наемната цена.57. Наемната цена включва неограничен пробег на ден, задължителната по закон застраховка Гражданска отговорност, местен данък за МПС и винетка. Наемната цена не включва горивото и други суми, които се дължат във връзка с използването на автомобила, включително и дължими глоби и санкции.58. Заплащането на дължимите суми може да стане с кредитна карта или чрез банков превод. Всички офиси на ИзиРент разполагат с ПОС терминали за безкасово плащане. Плащането може да стане в брой или с дебитна карта само в случай на съгласие на ИзиРент и ако това е допустимо от платформите за онлайн резервация. Плащанията в брой са допустими и при спазване на предвидените в законодателството ограничения.59. Онлайн резервация може да бъде заплатена чрез кредитна/дебитна карта (Visa/MasterCard), PayPal или чрез банков превод.60. При смяна на автомобила по желание на Клиента с по-нисък клас от заявения, разликата в сумата не се възстановява.61. Депозитът се заплаща чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), издадена на името на Клиента, и той служи като гаранция за изпълнение на задълженията му по договора. Сумата на депозита зависи от избрания клас автомобил и варира между 200.00 евро и 2 000.00 евро. Ако Клиентът не желае да ползва услугата „Пълно Покритие“, депозитът ще бъде в двоен размер.62. В случай на изгубен ключ, изгубени документи, липсващи части и т.н., по вина на Клиент, последният дължи заплащане на всички разноски за възстановяването им.63. Депозитът се освобождава (деблокира) след пълна проверка на състоянието на върнатото превозно средство и неустановени нарушения в срок от 20 работни дни от връщането на автомобила. В случай на загуба или ако Клиентът не представи авторизационната разписка, ИзиРент се задължава да подаде искане до банката за освобождаване на сумата , за което Клиентът дължи такса в размер на 10.00 евро. Освобождаването на сумата се извършва съгласно условията и сроковете на съответната банка, като минималният срок за обработване на искането и освобождаването е не по-малко от 30 работни дни.64. Депозити в брой или с дебитна карта се допускат само в случай на платена допълнителна такса „Пълно Покритие“ от Клиента. ИзиРент си запазва правото да откаже заплащане на депозит в брой или чрез дебитна карта и съответно да не предостави автомобил, като това няма да се счита за нарушение от негова страна.65. Депозитът подлежи на възстановяване при връщане на автомобила и в случай че Клиентът не дължи суми, независимо от основанието, които да бъдат покрити от сумата на депозита съгласно настоящите Общи условия.66. С подписването/съгласяването с настоящите Общи условия Клиентът дава неотменимо и безусловно съгласие:

А) депозитът да бъде използван за покриване на съответните суми, дължими от него съгласно тези условия и Индивидуалния договор. Депозитът или съответна част от него ще бъде задържан в деня, в който стане изискуема съответната сума. В случай че депозитът не може да покрие размера на всички изискуеми суми, Клиентът дава неотменимо съгласие ИзиРент да тегли суми от предоставената кредитна карта.

Б) ИзиРент да тегли суми (включително и директен дебит) от дебитната/кредитната карта за покриване на каквито и да е задължения, възникнали по време на наемния период, независимо че тяхната изискуемост може да настъпи и след прекратяване на договора за наем.

67. Заплащането на тази допълнителна такса дава следните права в полза на Клиента:

А) възстановяване на депозита в случай на щета или кражба;

Б) заместващ автомобил при щета, пожар или кражба, който се предоставя на адрес, посочен от Клиента;

В) безплатна пътна помощ при щета или пожар на територията на страната;

Г) денонощно обслужване и съдействие от кол-центъра на ИзиРент;

Д) освобождаване от заплащане на административна такса при инцидент или пътно-транспортно произшествие.68. Клиентът може да се възползва от правата по-горе при спазване на следните изисквания:

А) в случай на инцидент, щета или пътно-транспортно произшествие Клиентът трябва да представи на ИзиРент протокол от органите на полицията в срок до един работен ден от настъпването му;

Б) в случай на кражба/пожар или пълна вреда Клиентът трябва да представи на ИзиРент всички необходими документи от КАТ/“Пътна полиция“;

В) Клиентът следва да спазва правилата за движение по пътищата на Република България и на държавата, на територията на която използва автомобила, включително но не само да шофира без употреба на алкохол, наркотици, да се съобразява с пътните условия и да не нарушава ограниченията на скоростта;

Г) Клиентът не трябва да предоставя превозното средство на друго лице, различно от посочените в индивидуалния договор за наем.69. Услугата „Пълно покритие“ не освобождава Клиента от отговорност за обезщетяване на ИзиРент за:

А) повреда на интериора на автомобила (тапицерия, арматурно табло, седалки, подплата и др.), също така щети по колелата, джантите, гумите и прозорците;

Б) загубени документи, ключове, регистрационен номер на превозното средство;

В) липсващи части в превозното средство като CD плейър, запалки, джанти, GPS навигационно устройство, 4G Wi-Fi интернет устройство, фарове, антена и др.;

Г) вандализъм поради забравени или оставени вещи от Клиента в автомобила;

Д) изтощен акумулатор и мека или спукана гума;

Е) когато повредите, независимо от техния размер, са настъпили в резултат на действия, извършени от Клиента умишлено или при груба небрежност.70. ИзиРент не предоставя заместващ автомобил, ако Клиентът не е заплатил услугата „Пълно Покритие“.

71. ИзиРент не носи отговорност в случай на предоставяне на невярна информация от страна на дружествата, опериращи платформите за рент-а-кар, чрез които ИзиРент предлага своите услуги.72. ИзиРент не носи отговорност за (без)действията на кредитните институции/банки при (от)блокиране на дължимите суми, които могат да доведат или са довели до невъзможност за ползване на блокираната сума и/или кредитната карта, независимо от продължителността на забавата.73. Клиентът е длъжен да използва наетото превозно средство по предназначение, да го поддържа в техническото състояние, в което му е предадено, съгласно Общите условия, индивидуалния договор и българското законодателство. В случай на каквото и да е нарушение Клиентът дължи съответната такса и/или неустойка, предвидена в Общите условия и/или в Индивидуалния договор. В случай че такава неустойка не е договорена или неустойката не може да покрие пълния размер на обезщетението, Клиентът дължи заплащане на съответния/пълния размер на обезщетението.74. ИзиРент си запазва правото да си върне държането/владението върху автомобила, без да известява предварително Клиента, в случай че превозното средство се използва в нарушение на Общите условия, индивидуалния договор или българското законодателство или законодателството на страната, на територията на която е разрешено използването на автомобила, както и в случаите, когато Клиентът не изпълнява своите задължения. В тези случаи ИзиРент не дължи връщане на каквито и да е суми за остатъка до края на наемния период.75. Клиентът дължи обезщетение в пълен размер за отстраняване на вреди, настъпили в резултат на (а) използване на некачествено гориво, масло или други консумативи или поставени/напълнени неправилно от него или (б) зареждане на гориво, което не отговаря на вида и спецификите на съответното превозно средство. В случай че настъпят такива вреди, които доведат до блокиране на двигателя, за които Клиентът отговаря, и

А) двигателят може да бъде заменен или замяната му няма да струва повече от застрахователната стойност на автомобила, Клиентът дължи обезщетение в размер на стойността на замяната.

Б) двигателят не може да бъде заменен или замяната му ще струва повече от застрахователната стойност на автомобила, Клиентът дължи обезщетение в размер на застрахователната стойност на автомобила.76. В случай че билет за достъп и/или карта за достъп до паркингите, които се ползват от ИзиРент за предоставяне и връщане на автомобилите, бъде изгубен/а, Клиентът е длъжен да заплати неустойка в размер на 50.00 евро.77. Всички глоби, такси, други санкции и разноски, заплатени от ИзиРент за нарушаване на законите от страна на Клиента при използване на наетото превозно средство, ще бъдат възстановявани от него (Клиента). Сумите се дължат в срок от три дни от уведомяването на Клиента за заплащане на сумата/-ите. За всяко нарушение се прилага административна такса от 30 евро78. В случай че използването на автомобила стане невъзможно в резултат на (без)действия на Клиента, независимо дали те представляват нарушение/престъпление, последният дължи наемната цена по индивидуалния договор за периода, през който използването на автомобила не е възможно.79. В случай че наетото превозно средство бъде унищожено или откраднато и Клиентът не изпълни свое задължение по закон или съгласно Общите условия и/или загуби ключовете на автомобила и/или документ, който е в негово държане, необходим за завеждане на застрахователна щета и получаване на застрахователно обезщетение, и поради това застрахователят откаже да изплати обезщетение, Клиентът дължи обезщетение в размер на застрахователната стойност на автомобила. Същата отговорност се носи и в случай че ключовете и/или документите са оставени без надзор, независимо дали са били в автомобила или извън него.80. Клиентът може да носи ограничена отговорност (до размера на определена сума) само ако това е предвидено в съответната платформа за рент-а-кар услуги, Клиентът е заплатил съответната такса, ако такава е предвидена, или ИзиРент се е съгласило на такава ограничена отговорност.81. Клиентът и Шофьорът отговарят в условията на солидарност за всички техни задължения, предвидени в настоящите Общи условия, в индивидуалния договор, за всички обезщетения за вреди и за всички допълнителни съдебни или извънсъдебни разноски (държавни такси, пощенски/куриерски такси, експертизи, изпълнителни такси, адвокатски възнаграждения и други), които ИзиРент ще заплати за действията/производствата по реализиране на отговорността на солидарните длъжници и събиране на дължимите и неплатени суми. Клиентът и Шофьорът отговарят в условията на солидарност и за всички разноски, заплатени от ИзиРент, по административни, административно-наказателни и наказателни производства, образувани в резултат на (без)действия и/или деяния на Клиента и/или Шофьора.

82. Във връзка с прилагането на настоящите Общи условия и изпълнението на предоставяните от ИзиРент услуги, както и във връзка със сключването и изпълнението на Индивидуалния договор, ИзиРент обработва определени категории лични данни на Клиента, както и евентуално на трети лица, посочени от него във връзка със сключването и изпълнението на Индивидуалния договор. Тези категории лични данни са детайлно предвидени в Политиката за защита на личните данни на ИзиРент, достъпни на сайта с линк https://easyrentbulgaria.bg/informaciq/politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.83. В качеството си на администратор на лични данни ИзиРент обработва съответните лични данни за цели, на правни основания и в срокове, детайлно предвидени в Политиката за защита на личните данни по предходната точка. Тази Политика за защита на личните данни съдържа и информация относно правата, които Клиентът има при обработването на личните му данни от страна на ИзиРент.84. Клиентът има право по всяко време да поиска и да получи от ИзиРент копие на хартия от Политиката за защита на личните данни по т. 1 по-горе. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът потвърждава, че е запознат със съдържанието на тази Политика.

85. Общите условия стават задължителни за Клиента след завършване на онлайн резервацията, при която той е поставил отметка в полето за приемането им, както и при приемането им при резервация в офис на ИзиРент. Приемането в последния случай се удостоверява с подпис на Клиента.86. ИзиРент запазва правото си да изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време, като новите Общи условия и датата, на която влизат в сила, ще бъдат публикувани на сайта на ИзиРент. ИзиРент уведомява Клиента за публикуването на изменени общи условия по имейл или чрез SMS.87. Кореспонденцията между ИзиРент и Клиента ще се осъществява в писмена форма на адресите и чрез способите, посочени в настоящите условия и индивидуалния договор. Писмената форма ще се счита за спазена и ако съобщението е изпратено по факс или по електронната поща. В случай че съответното съобщение и/или уведомлениe/предизвестие бъде получено или постъпи след 17:00 часа българско време, то ще се счита за получено на първия следващ работен ден. При промяна на който и да е от адресите или способите за кореспонденция, страната е длъжна незабавно да уведоми другата страна. Ако не направи това, съобщението ще се счита за редовно връчено, ако е изпратено по някои от способите или до адресите, посочени в настоящите условия и индивидуалния договор.88. За всякакви неуредени въпроси и спорове, възникнали във връзка със сключването, изпълнението, неизпълнението, тълкуването на индивидуалния договор и Общите условия се прилага законодателството на Република България.89. Споровете ще бъдат отнасяни за решаване пред компетентния български съд по правилата на ГПК.